ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಫೋಟೋ
1 ಶ್ರೀ. ಬಸಪ್ಪ ಬಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು   9483035666
2 ಶ್ರೀ. ರಾಜಶೇಖರ ಮಠ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು   9449820110  
3 ಶ್ರೀ. ಜಗದೀಶ ಕೆ.ಎಸ್ ಹಿರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು   9900876049
4 ಶ್ರೀ. ಆಮೇರ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು          8618666212  
5 ಶ್ರೀ. ಜುಂಜೇರಾವ ಕರಂಜಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು      
6 ಶ್ರೀ. ರವೀಂದ್ರ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರರು      
7 ಶ್ರೀ.  ರಾಜಶೇಖರ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕ್ಷಕರು      
8 vacant        
9 ಶ್ರೀ.ನಾಗಣ್ಣ ಎಂ. ಪರೀಟ್ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು      
10 ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜ ಕಂದಾಯಾಧಿಕಾರಿ      
11 ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ ಲೆಕ್ಕಿಗರು      
12 ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಸ್.ಕುರಂ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು      
13 mustafa ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು      
14 vacant ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು      
15 ಶ್ರೀ. ಸೈಯದ ಶಾಹಾ ಅಶ್ಫಾಕ ಅಲ್ವಿ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನೀರಿಕ್ಷಕರು      
16 ಶ್ರೀ.ಗೀರಿಶಕುಮಾರ  ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನೀರಿಕ್ಷಕರು      
17 shaik chand patel ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನೀರಿಕ್ಷಕರು      
18 ಶ್ರೀಮತಿ. ಸ್ವರೂಪರಾಣಿ ಪ್ರ.ದ.ಸ      
19 ಶ್ರೀ. ಮಹ್ಮದ ನಯಿಮ್ ಪ್ರ.ದ.ಸ      
20 ಶ್ರೀ. ರುದ್ರಯ್ಯಾ ಮಠ ಪ್ರ.ದ.ಸ      
21 vacant ಪ್ರ.ದ.ಸ      
22 ಕು. ವಾಣಿ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ      
23 ಕು. ಆಶಾ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ      
24 ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ  ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು      
25 ಶ್ರೀ. ಸಂಗಮೇಶ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು      
26 ಶ್ರೀ. ರಾಜಕುಮಾರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು      
27 ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ ಎಲ್.ರಾವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು      
28 ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಪಿ. ಮಾರ್ಕ ಸ.ಸಂ      
29 ಶ್ರೀ. ರವಿಸುಕುಮಾರ ಸ.ಸಂ      
30 vacant ಸ.ಸಂ      
31 dhanraj ನೀ.ಸ.ಸಾ      
32 ಶ್ರೀ. ನಿತೀನ ನೀ.ಸ.ಸಾ      
33          
           
           
           
           
           
           
           

 

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.