ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಫೋಟೋ
1
ಶ್ರೀ ನಾಗಣ್ಣ ಎಂ ಪರಿಟ್
ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೀದರ್ 9606211222

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.