ಹೆಸರು ಸಂದೇಶ
ನಿರ್ವಾಹಕರು

ಶ್ರೀ. ಶಿವನಂಕರಿ ಗೌಡ,
ಆಯುಕ್ತರು

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಗರಸಭೆ

ಪ್ರಿಯ ನಾಗರೀಕರೆ,

 

ಮೂಲ :  ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.