ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ
1 1. 0. 0 ಜಿಐಜಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಗರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10-01-2020
       
       
       

ಮೂಲ :  ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.